6698 sayılı KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU uyarınca Kişisel Verilerin Korunması Politikamız

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili sair mevzuat uyarınca, Bodven Teknoloji Girişim A.Ş. (Bundan böyle “Beachgoin” olarak anılacaktır.)
olarak, Veri Sorumlusu sıfatıyla, kişisel bilgilerinizin aşağıda açıklandığı çerçevede; kaydedileceği,
saklanacağı, güncelleneceği, mevzuatın izin verdiği durumlarda 3. kişilere açıklanabileceği/aktarılabileceği,
sınıflandırılabileceği ve ilgili mevzuatta belirtilen diğer usul ve esaslara göre işlenebileceği hususlarında
siz değerli kullanıcılarımızı bilgilendirmek isteriz.


Kişisel veriler; ad, soyad, TC kimlik numarası olmak üzere kimlik, adres ve iletişim bilgileri
gibi sizin belirlenmenizi veya belirlenebilir olmanızı sağlayacak her türlü bilgiyi, sizlerin bizimle olan
ilişkilerinizde bir akdi ilişki içerisinde olduğu üçüncü kişiler veya ortaklar dahil olmak üzere sizin,
aracılarınızın, çalışanlarınızın veya bizle olan ilişkiniz çerçevesinde yetkilendirdiğiniz bir şahsın, esas
itibariyle ilk adı, soyadı, telefon numaraları, e-posta ve iş adresi olmak üzere irtibat bilgilerine ilişkin
şahsi ve/veya özel bilgiler içeren ve kullanımı, işlenmesi veya aktarımı ilgili yasa veya düzenleme kapsamında
“kişisel veri” olarak düzenlenmiş olan irtibat verilerini ifade etmektedir.

Kişisel verileriniz; hizmetlerimizin talep edilmesi, hizmetin tesisi ve sunulması, devamlılığı,
hizmet sonrası diğer işlemler ve sona ermesi, usulsüzlük, suistimal ve dolandırıcılık gibi durumların önlenmesi
ve tespit edilmesi, size daha iyi hizmetler sunabilme ve teknolojik ilerlemeler/iyileştirmeler kapsamında,
hizmet ve iş geliştirme amacıyla analiz ve çalışmaların yapılması, başka hizmetler sunulması, taleplerinizi
gerçekleştirme, şikayetlerinizi sonuçlandırma ve bilgilendirme, kullanıcıların memnuniyetinin, eğilimlerinin,
bağlılığının araştırılması ve ölçülmesi, çekiliş, hediye, teşekkür, kutlama, hatırlatma, Beachgoin’nın yaptığı işlemler
ve yeniliklerinden haberdar etme faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, her türlü kötü niyetli kullanımların
önlenmesi ve tespit edilmesi, hizmet ve servislerimiz hakkında bilgi edinmek, satın almak amacıyla kişisel
verilerin beyan edilmesi/kaydedilmesi, size daha iyi hizmet sunabilmek için çalışanlarımızı eğitme ve
geliştirme, düzenleyici ve denetleyici kurumlar, resmi merciler ile ilgili mevzuatta yer alan yasal
yükümlülüklerin yerine getirilmesi ve denetim faaliyetleri amacıyla gerekli bilgilerin paylaşımı, iş
ortaklarımız veya sair üçüncü kişilerle birlikte sunulan ürün ve hizmetlere ilişkin sözleşme gereklerinin ve
finansal mutabakatın sağlanması, Beachgoin’in hizmetlerine ilişkin kampanya ve tekliflerin kullanımınıza göre
hazırlanması, sunulması, tanıtımı, hizmetlerimizin içeriği hakkında bilgilendirilmesi amaçlarıyla ve bunlarla
sınırlı olmaksızın, elektronik haberleşme hizmetlerinin sunulması, trafik yönetimi, hizmet verilmesi, analiz
edilmesi, çağrı merkezi, Beachgoin’in faaliyetleri ve bilgilendirmeleri, strateji, planlama ve iş geliştirme, hizmet
kalitesini ölçümlenmesi, finansal raporlama ve analiz, şikayet, yasal takip ve benzeri amaçlarla işlenebilecek;
sistemlerde ve arşiv merkezlerinde muhafaza altında tutulabilecektir.

I. Yukarıda belirtilen amaçlarla kişisel verilerin aktarılabileceği kişi/kuruluşlar;
Beachgoin, kişisel verilerinizi ilgili mevzuat çerçevesinde aşağıdaki kişi veya kuruluşlarla paylaşabilecektir:

Kullanıcı sözleşmeniz kapsamındaki hizmetlerin ifası ve kontrolü amacıyla
Beachgoin’nın, faaliyetlerini yürütmek üzere hizmet aldığı, işbirliği yaptığı, kişi ve kuruluşlar ile diğer 3.
kişiler.

II. Kişisel verilerin toplanma yöntemi;
İnternet sitesi, Beachgoin’nın mobil uygulamaları, sosyal medya mecraları, ortaklık sözleşmeleri ve ekinde sunulan
belgeler aracılığıyla kişisel verileriniz sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanabilir.

III.6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca haklarınız;
Beachgoin’ya başvurmak suretiyle KVKK’nın 11. Maddesi uyarınca haklarınızdan yararlanmak için bilgi ve başvuru
taleplerinizi [email protected] e-postası üzerinden bizlere yönlendirebilirsiniz. Bu sayede kişisel verilerinizin;

a) işlenip işlenmediğini
öğrenme,
b) işlenmişse bilgi talep etme,
c) işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp
kullanılmadığını öğrenme,
d) yurt içinde / yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri bilme,
e) eksik /
yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme,
f) KVKK’nın 7. maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde silinmesini / yok edilmesini isteme,
g)
aktarıldığı 3. kişilere yukarıda sayılan (d) ve (e) bentleri uyarınca yapılan işlemlerin bildirilmesini
isteme,
h) münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya
çıkmasına itiraz etme,
i) kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın
giderilmesini talep etme hakkına sahipsiniz.
fr_FR
×